به منظور استفاده از خدمات و منابع مالی بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاری معتبر جهت تأمین منابع و تسریع و تسهیل در انجام عملیات تملک و عمرانی شهرداری تهران و اتخاذ رویه ای واحد، شفاف و کارآمد در اجرای تأدیه مطالبات غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی