ترکیب سهامداران شرکت

  • شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه (وابسته به بانک شهر)
  • شرکت تعاونی تولیدی کارکنان شهرداری تهران
  •  مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
  •  شرکت لیزینگ شهر (وابسته به بانک شهر)
  • شرکت توسعه بازرگانی بین الملل شهر
  • شرکت جهان اقتصاد و سرمایه گذاری شهر آتیه ایرانیان