ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمانی
1 سید نورالدین نوری رئیس هیئت مدیره
2 سید محمود نصری نایب رئیس هیئت مدیره
3 محمد تقی زاده عضو هیئت مدیره
4 بابک افقهی عضو هیئت مدیره
5 رامین کریم لو عضو هیئت مدیره