ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

محمود نصرتی قزوینی نژاد

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

۲

سید نورالدین نوری

رئیس هیئت مدیره

۳

مجید رضایی

عضو هیئت مدیره