شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار (سهامی خاص) در تاریخ ۸۹/۰۷/۱۴ تحت شماره ثبت ۳۸۶۴۷۱ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسید.

  1. مدیریت، نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی اعم از احداث، تعمیرات و اتمام ساختمان های نیمه تمام و پروژه های عمرانی در مناطق شهری و روستایی در کلیه مناطق کشور
  2. مبادرت به انجام کلیه امور ملکی اعم از خرید و خدمات و مشارکت و سرمایه گذاری و واگذاری اموال غیر منقول برای شرکت و برگزاری مزایده و مناقصه و سایر خدمات مرتبط
  3. بهره گیری از توان مالی مؤسسات مالی و اعتباری و مشارکت با ایشان جهت پروژه های کلان شهری
  4. انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، فنی، مدیریتی، نظارتی، مشاوره ای و پیگیری اجرای طرح های سرمایه گذاری و عمرانی
  5. و …..