پروژه های انجام شده:

  • پروژه ی دیوان عدالت اداری
  • پروژه ی طبیعت
  • پروژه ی شهر خودرو
  • مدیریت پیمان محله هرندی واقع در منطقه ۱۲
  • پروژه ی روشندلان
  • و ……..