سرمایه گذاری های در حال اجرا:

• ایجاد ظرفیت های درمانی و خدمات شهری در قالب احداث بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی زاهدان و توسعه پروژه های ملی سلامت در استان سیستان و بلوچستان .
• سرمایه گذاری در شهرستان کلیبر در زمینه های مختلف من جمله طرح های گردشگری و سرمایه گذاری در بخش زیر ساخت
• ایجاد ظرفیت های طبیعی و جاذبه های گردشگری و توریستی در شهرستان رودسر
• سرمایه گذاری در شهر لواسان در زمینه فرودگاه هواپیمایی تفریحی، پل ورودی لواسان و …