آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار( سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۶۴۷۱ تهران و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۷۳۸ دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۸ ساعت۰۹:۰۰ در محل جدید شرکت به نشانی سعادت آباد، خیابان علامه طباطبائی شمالی، خیابان هجدهم غربی، پلاک ۳۰، طبقه اول – کدپستی ۱۹۹۷۹۸۳۸۱۱ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه : تغییر نشانی محل اصلی شرکت
هیئت مدیره