آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار( سهامی خاص) به شماره ثبت 386471 تهران و شناسه ملی 10320365738 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در روز چهارشنبه مورخ 28/01/1398 ساعت09:00 در محل جدید شرکت به نشانی سعادت آباد، خیابان علامه طباطبائی شمالی، خیابان هجدهم غربی، پلاک 30، طبقه اول – کدپستی 1997983811 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه : تغییر نشانی محل اصلی شرکت
هیئت مدیره